Er det lov å ta lydopptak?

Er det lov å ta lydopptak – for eksempel under et intervju, møte eller en forelesning? Finn ut hvilke lover og regler som gjelder når du skal spille inn lyd på telefon eller andre lydopptakere!

I mange tilfeller kan det være praktisk å spille inn lyd. Dette gjelder for eksempel dersom du er på en forelesning eller utfører et intervju, og ikke ønsker å bruke tid på å ta notater underveis. Lydopptak gir deg mulighet til å være til stede i samtalen. Men – er det egentlig lov å ta lydopptak?

Hvorvidt du har lov til å ta lydopptak eller ikke kommer helt an på situasjonen. La oss se nærmere på lovbestemmelsene rundt opptak av samtaler og lyd!

Lydopptak

Har du lov til å ta opp en samtale med andre?

Se for deg at du skal utføre en rekke kvalitative intervjuer i forbindelse med en bachelor- eller masteroppgave. Det er viktig at intervjuobjektene siteres korrekt, slik at alle data du samler inn er 100 % korrekte.

I slike situasjoner kan lydopptak være et godt hjelpemiddel, siden du kan få intervjuet transkribert i etterkant. Men er det lov å ta lydopptak når du har en samtale med andre?

Ifølge Datatilsynet er det lov å ta lydopptak av samtaler du selv deltar i. Du må altså være til stede idet lydopptaket spilles inn. Konklusjonen er derfor: Ja, du har lov til å ta opp en samtale med andre.

Unntaket er innspilling av andres samtaler eller hemmelig avlytting. Dette er forbudt ifølge straffelovens paragraf 205 a. Lydopptak er lov så lenge disse faktorene oppfylles:

  • De som tar del i samtalen informeres om at lyden spilles inn
  • Opptaket har et klart formål, og opptaket er relevant for dette
  • Lydopptaket lagres ikke lenger enn nødvendig
  • Informasjonssikkerheten ivaretas (f.eks. forsvarlig lagring av lydopptaket)
  • Det finnes et rettslig grunnlag for å utføre lydopptaket (all behandling av personopplysninger skal ha et rettslig grunnlag – som samtykke eller lignende)

Personvern og lydopptak

Personvern er viktig å ta hensyn til når du skal spille inn et lydopptak. Hovedregelen er at dersom lydopptaket som utføres strider med straffeloven, er det også et brudd på personvernsregelverket.

Innholdet i innspilte samtaler regnes hovedsakelig som personopplysninger. Selv stemmen til en person kan betegnes som en personopplysning, siden det kan avsløre personens språklige evner, sinnsstemning og lignende.

Det eksisterer ikke spesifikke regler rundt lydopptak i personvernforordningen (også kjent som personopplysningsloven). Derfor skal opptak av lyd skje i tråd med regelverkets generelle regler.

Er det lov å ta lydopptak i form av avlytting? Nei. Dette skyldes at personene som snakker ikke vet at samtalen spilles inn, noe som vil medføre en skjevfordeling av styrkeforholdet. Personen som ikke er klar over at lyden spilles inn, får ikke mulighet til å tilpasse formuleringene sine.

Dele lydopptak

Kan du dele lydopptak fritt?

Er det lov å ta lydopptak for deretter å dele det? Så lenge personene som spilles inn gir sitt samtykke til innspilling og eventuell publisering, er det lovlig å dele lydklippet.

Du kan med andre ord ikke spille inn en samtale med ekskjæresten eller en kjip arbeidsgiver, for så å henge ut vedkommende på sosiale medier eller lignende. Da må du i så fall be om tillatelse til dette først.

Lydopptak i arbeidsforhold

Et arbeidsforhold kan karakteriseres som at en arbeidstaker yter arbeid mot at arbeidsgiveren betaler ut lønn. Siden styrkeforholdet er skjevt (arbeidsgiver anses som den sterkeste parten), er det særlige regler for lydopptak i arbeidslivet.

Arbeidsplassen betraktes som et sted for utøvelse av yrkesmessige aktiviteter, og ikke familiemessige eller personlige aktiviteter. Derfor vil hovedreglene rundt personvern fra personvernforordningen gjelde. Arbeidstaker har rett til å be om sletting av og innsyn i eventuelle lydopptak.

Dersom arbeidsgiver skal spille inn lyd for eksempel av arbeidstakers telefonsamtaler i forbindelse med kundeservice eller telefonsalg, må det informeres om dette. Samtykke er ikke nok – arbeidsgiver må også ha et annet rettslig grunnlag for lydopptak.

Har arbeidstaker rett til å ta skjult lydopptak av arbeidsgiver?

Er det lov å ta lydopptak uten at arbeidsgiver er informert? En arbeidstaker kan i enkelte tilfeller ønske å ta et skjult lydopptak av en samtale med arbeidsgiver, for eksempel for å dokumentere uakseptable forhold.

Så lenge lydopptaket har familiemessig eller personlig art, trengs det ikke å bli bedt om samtykke. Det betyr at arbeidstaker kan spille inn samtaler uten å be om samtykke eller å informere om dette på forhånd. Arbeidstaker trenger heller ikke å være en del av samtalen som spilles inn.

Merk deg at samtalen må være av betydning for deg som privatperson. Dette kan for eksempel handle om trakassering, trusler eller mobbing. Hvis lydopptaket ikke har personlig karakter, må arbeidstaker informere arbeidsgiver og be om samtykke.

Lydopptak

Lydopptak av lærer

Er det lov å ta lydopptak av en lærer? Som elev eller forelder har du kanskje et ønske om å dokumentere det læreren sier. Hovedregelen er her at du kan spille inn samtalen uten samtykke dersom lydopptakets formål er privat eller personlig. 

Dersom en lærer mobber en elev eller lignende, kan dette spilles inn uten å be om tillatelse først. I ikke-personlige omstendigheter må elev eller andre parter be om samtykke først.

Ta opp samtale med NAV

Er det lov å ta lydopptak i samtaler med NAV? Mange ønsker å dokumentere det som sies i samtaler med NAV, for eksempel av praktiske grunner. Her gjelder hovedregelen om at du kan ta opp samtaler du selv er en del av.

Det kan være ryddig å informere saksbehandleren om at samtalen spilles inn.

Lydopptak

Opptak av samtaler med barnevernet

Mange foreldre ønsker å spille inn samtaler med barnevernet. Dette er lov, så lenge du/dere selv deltar i samtalen.

Er det lov å ta lydopptak av private samtaler mellom barnevernsarbeidere? Nei. Dersom dere er i et møte med barnevernet kan dere ikke fortsette å spille inn lyd dersom dere forlater rommet og lar lydopptakeren ligge igjen i rommet.

Konklusjon: Lydopptak er lovlig

Er det lov å ta lydopptak? I de fleste tilfeller – ja! Så lenge du tar del i samtalen er det lov å spille den inn. Be også om samtykke før informasjon fra samtalen publiseres eller deles.

I noen tilfeller kan det være praktisk å spille inn samtaler i forbindelse med intervjuer eller lignende, for deretter å transkribere innholdet. Transkripsjon handler om å overføre samtalen fra lydformat til skriftlig format, noe vi kan hjelpe deg med.