Fonetisk transkripsjon

I denne artikkelen skal vi gi deg en innføring i hva fonetisk transkripsjon er, og hvorfor det er nyttig ved transkribering av intervjuer. Transkripsjon er et verktøy mange er kjent med, men fonetisk transkripsjon som sådan er ukjent for de fleste.  

Fonetisk transkripsjon handler om at en skriver ned språklyder, basert på IPA-kartet. IPA-kartet tar utgangspunkt i det latinske alfabetet, og inneholder alle språklyder i hele verden. Ved fonetisk transkripsjon skriver en ned såkalt lydskrift. Hensikter med dette er at det ikke skal oppstå tvetydigheter ved uttale, eksempelvis i tilfellene hvor intervjuobjektet snakker dialekt.

Det norske alfabetet er som kjent basert på det latinske, men har den betydelige begrensningen at det ikke gir spesifikk informasjon om uttale. [ʃ]-lyden kan blant annet skrives på svært ulikt vis, noe en ser med ord som slegge, sjarmør og chablis. Ved å benytte den internasjonale IPA-standarden vil vedkommende som leser over transkripsjonen umiddelbart forstå hvordan ordene skal uttales.

I et land som Norge, som språklig er preget av en rik dialektflora vi skal være stolte av, er fonetisk transkripsjon et særlig godt verktøy. Mange podcaster skjemmes eksempelvis av feil uttale av lokale stedsnavn, eller trykkfeil som irriterer lytteren. Ved å ha samtaler med intervjuobjekter som er fonetisk transkribert kan du presentere informasjon med troverdighet og tyngde.

Fire mennesker jobber med fonetisk transkripsjon

Hva bygger fonetisk transkripsjon på?

En skiller mellom fonemisk og fonetisk transkripsjon. Ved fonemisk transkripsjon er formålet å gi en grov transkripsjon hvor en identifiserer hvilke fonemer som brukes til å uttale et bestemt ord, mens en ved fonetisk, eller fin, transkripsjon, får en komplett oversikt over hvordan fonene uttales.

Ved fonetisk transkripsjon får leseren av manuskriptet som foreligger informasjon om hvordan det bestemte ordet skal artikuleres. Dette inkluderer blant annet prosodiske elementer. Disse elementene består av hvilket toneleie en bruker, hvor en legger trykket (eksempelvis hvilke stavelser som er trykksterke eller trykksvake), og ordets uttalelengde.

Fonetisk transkripsjon utføres i all hovedsak impresjonistisk, noe som betyr at det er transkribentens subjektive kompetanse og språkøre som ligger til grunn for hvordan den produserte talen oppfattes og nedtegnes. For å oppnå et godt resultat i så måte, er det viktig å ha gode lytteferdigheter. Transkripsjonsarbeid, især fonetisk transkripsjon, er tidkrevende arbeid som krever stor presisjon.

Få hjelp med transkribering gjort med online lydopptaker

Bestill fonetisk transkripsjon fra Din Transkribent!

Vi i Din Transkribent har et meget godt kvalifisert team av transkribenter som har lang erfaring med å transkribere opptak for både næringslivet og akademia. Som nevnt er et godt språkøre en sentral egenskap for å oppnå et godt resultat, spesielt ved fonetisk transkripsjon. Dette er en ferdighet samtlige av våre transkribenter har.

Transkribentene våre har stor yrkesstolthet og er opptatt av å levere et resultat som tilfredsstiller dine krav hver gang. Med en svært gunstig timepris på 1500 kr. eks. mva. per ord, og en gratis transkripsjonsprøve på 500 ord, er det rett og slett ingen grunn til å la være å utforske hva vi kan tilby deg eller din bedrift. Bestill transkribering fra oss i dag!