Hjelpemiddel for hørselshemmede

Det finnes i dag en rekke hjelpemidler som gjør hverdagen enklere for hørselshemmede. Med disse hjelpemidlene er det mulig for en person med hørselshemning å inkluderes mer – både sosialt og i arbeidslivet. 

Å få redusert hørsel er ofte en stor påkjenning for et menneske. Dersom man gjennom hele livet har vært vant til å kommunisere med og forstå andre mennesker uten problemer, blir det en krevende prosess å tilpasse seg en tilværelse med hørselshemning. 

Hjelpemidler for hørselshemmede gjør det derimot enklere å tilpasse seg den nye tilværelsen. Det blir enklere å inkludere seg i det vanlige liv. Som hørselshemmet kan du faktisk fungere like bra som du gjorde før du fikk problemer med hørselen.

Samtidig er det mulig å kommunisere med andre skriftlig dersom annen kommunikasjon blir vanskelig. Et hjelpemiddel som transkribering av lydfiler eller undertekst på video gjør at en med hørselshemming fremdeles kan få med seg innholdet i det som blir sagt.

Hjelpemiddel for hørselshemmede illustrert med ulike snakkebobler

Høreapparat

Det mest kjente hjelpemiddelet vi har for hørselshemmede er høreapparatet. Dette er ikke et hjelpemiddel som gir den rammede sin gamle hørsel tilbake, men det vil kunne være en stor hjelp i hverdagen.

Å kunne bruke et høreapparat krever tilvenning. Derfor bør en komme i gang med å bruke et høreapparat så tidlig som mulig ved en hørselshemming. Da blir hjernen vant til å høre lyder og kjenne dem igjen. Høreapparatet bør brukes daglig for best effekt.

Et høreapparat plukker opp bakgrunnslyder og støy, selv om apparatet optimalt sett skal redusere noe av det. Bruk derfor høreapparatet også alene. Da venner du deg til de ulike lydene som høreapparatet fanger opp. Dette gjør det lettere å bruke høreapparatet i møte med andre.

Er du kraftig hørselshemmet er det lurt å hvile ørene innimellom, ettersom lydbildet nærmest er ugjenkjennelig den første tiden. Derfor er skriftlig kommunikasjon også viktig når det skal kommuniseres mellom hørselshemmede og mennesker med normal hørsel. 

Mikrofon som hjelpemiddel for hørselshemmede

Andre hjelpemidler for hørselshemmede 

Ved siden av høreapparatet finnes det også en rekke andre tekniske hjelpemidler hørselshemmede kan benytte seg av. Dette kan være en samtaleforsterker, varslingsutstyr, lyttehjelpemidler og streamer. 

Disse hjelpemidlene er en forlengelse av høreapparatet. Det gjør det enklere å tydelig få med seg det som blir sagt, selv på avstand. En kan også ha mikrofoner på de ulike partene som er med i en samtale. Disse mikrofonene sender da signaler til høreapparatet. 

Allikevel er det en grense for hvor mye av lydbildet det er mulig for en med hørselshemninger å få med seg. På et punkt er det enklere å for en med hørselshemninger å inkludere seg i det som skjer gjennom skriftlig kommunikasjon. 

Transkripsjon som hjelpemiddel for hørselshemmede

Skriftlig kommunikasjon

Mennesker uttrykker seg annerledes skriftlig enn de gjør muntlig. For hørselshemmede kan det derfor være enklere å kommunisere skriftlig. Spesielt i sammenhenger hvor det er mer krevende å tilrettelegge muntlig kommunikasjon for den hørselshemmede.

I jobbsammenheng kan en hørselshemmet få fritak fra å delta på møter. På møter blir det nemlig ofte formidlet mye informasjon på måter som gjør det ekstra vanskelig for en hørselshemmet person å få med seg det som blir sagt. 

Et lydopptak av møtet kan være en god og inkluderende løsning på denne utfordringen. For ved å transkribere lydfilen i ettertid, blir samtalen i møtet tilgjengelig også for den hørselshemmede.

Å transkribere et lydopptak av et møte er bedre enn å gi den hørselshemmede et skriftlig referat. Referatet oppsummerer bare møtet i grove trekk. En transkripsjon får frem flere detaljer fra møtet. Dette er detaljer som kanskje er viktige å kjenne til for å kunne føle seg inkludert.

Dame jobber med transkribering av lyd som hjelpemiddel for hørselshemmede

Din Transkribent hjelper deg med transkribering!

Å rammes av hørselshemning er en stor påkjenning for et menneske som er vant til å ha normal hørsel. Det finnes imidlertid en rekke hjelpemidler som gjør det enklere å fungere i det hverdagslige liv – selv med en hørselshemming.

Det eksisterer et bredt utvalg av tekniske hjelpemidler for hørselshemmede. Selv om hørselen ikke blir som den en gang var, så vil disse hjelpemidlene gjøre det betydelig enklere å inkludere seg både sosialt og i jobbsammenheng. 

Det er likevel en grense for hvor mye disse hjelpemidlene kan gjøre for å inkludere mennesker med hørselshemninger. På et punkt blir det mer gunstig å kommunisere skriftlig. Opptak av lyd- og videofiler med påfølgende transkribering kan være en god løsning.

Om du sitter med lydopptak, enten i lyd- eller videofil, som skal brukes til tilrettelegging for hørselshemmede, så hjelper Din Transkribent deg med å transkribere disse. Det anbefales å få profesjonell hjelp til dette, da transkribering ofte er veldig tidkrevende. Kontakt oss for hjelp!