Hva er kvalitativ forskning?

Hva er kvalitativ forskning, og når kan denne forskningsmetoden være nyttig? Innen forskning er det som regel to ulike metoder som kan benyttes, nemlig kvalitativ og kvantitativ metode. Hva er egentlig forskjellen, og når benyttes de ulike metodene?

Hvilken metode som bør benyttes, avhenger blant annet av forskningsspørsmål og hvorvidt det finnes eksisterende forskning på feltet. I denne artikkelen skal vi se nærmere på kvalitativ forskning, fordelene ved denne metoden og hvordan du går frem.

Forstørrelsesglass: Hva er kvalitativ forskning?

Kvalitativ metode | Definisjon

Med kvalitativ forskning mener vi forskning der man anvender kvalitativ metode når man skal besvare forskningsspørsmålet. Kvalitativ metode kan defineres som en forskningsmetode hvor kvalitative data samles inn for videre analyse.

Kvalitative data er opplysninger i form av tekst, noe som kan ses i motsetning til kvantitative data, som er i form av mengdetermer som tall.

Fire mennesker snakker om ulike former for kvalitativ forskning

Ulike former for kvalitativ forskning

Hva er kvalitativ forskning, rent konkret? Det finnes flere ulike former for kvalitativ metode som kan anvendes under forskning.

Eller sagt på en annen måte: Datainnsamling til kvalitativ forskning kan foregå på en rekke ulike måter. Her er de mest vanlige formene for innhenting av forskningsdata:

  • Intervju
  • Observasjon
  • Fokusgruppe
  • Kvalitativ innholdsanalyse
  • Etnografiske studier

Etter at data er samlet inn, vil forskeren som regel se etter mønstre i dataelementene. Funnene vil gjerne sorteres ved hjelp av matriser, figurer eller lignende. Funnene er da i form av tekst eller koder heller enn tall.

Man kan også systematisere funnene ved hjelp av narrativ analyse, noe som betyr at man sorterer dem i form av erfaringer/fortellinger. Det tas ofte i bruk programmer når man skal analysere eller samle inn tekstdata i kvalitativ forskning.

Person jobber med kvalitativ forskning

Fordeler med kvalitativ metode

Hva er kvalitativ forskning godt for? En av de største fordelene ved å bruke kvalitativ metode, er at man kan oppnå dybdekunnskap om en problemstilling. Dette kan bidra til at man kan oppnå en mer helhetlig og dyptgående forståelse om det som studeres.

En annen fordel med kvalitativ forskning, er at man for eksempel kan komme med oppfølgingsspørsmål til intervjuobjektene. Dette kan være en fordel, særlig når man vil oppnå økt forståelse om menneskelige prosesser – som sosialt samspill.

Dokumenter som er laget i forbindelse med kvalitativ forskning

Eksempel på bruk av kvantitativ vs. kvalitativ forskning

Kvantitativ forskning baserer seg på innhentning og analyse av konkrete, tallfestede data. Ved hjelp av kvantitativ metode kan man for eksempel skaffe oversikt over utbredelse.

I mange tilfeller kan man også kombinere kvantitativ og kvalitativ forskning, noe som gjerne er kjent som «mixed methods».

Et eksempel på bruk av begge forskningsformer, er under et studie av en politisk debatt. Her kan man ta i bruk kvalitativ metode for å kartlegge hva slags meninger eller argumenter som fremkommer under debatten.

Man kan her også ta i bruk kvantitativ metode for å kartlegge utbredelsen av de ulike meningene i utvalget.

Sjekkliste: Slik utfører du analyse under kvalitativ forskning

Hvordan utføre analyse under kvalitativ forskning?

Når du skal analysere funnene innen kvalitativ forskning, kan det være nyttig å ta i bruk analyseprogrammer kjent som CAQDAS (Computer Assisted / Aided Qualitative Data Analysis).

Programvare som dette kan analysere de tilgjengelige datamengdene som for eksempel er innhentet gjennom intervjuer. Du bør imidlertid ha datamengdene i skriftlig format, og ikke på lydfil. Dette sikrer pålitelige resultater.

Robot forklarer fordelene ved å transkribere i forbindelse med kvalitativ forskning

Transkribering av lydopptak

Innen kvalitativ forskning er det vanlig å innhente data blant annet gjennom intervjuer, noe som er enklest å spille inn på lydfil. På den måten kan du sikre at alle opplysninger kommer med når data senere skal gjøres skriftlig.

Arbeidet med å overføre innhold fra et lydbasert til et skriftlig medium, kalles gjerne for transkribering. Prosessen kan være forholdsvis tidkrevende, og du må kanskje høre over lydklippet flere ganger for å få med deg alt som blir sagt.

Det finnes mange fordeler ved å transkribere forskningsintervjuer. Med skriftlig innhold kan du blant annet søke på nøkkelord og innhold, istedenfor å måtte lytte gjennom et lydklipp for å finne det du er ute etter. 

Få hjelp med transkribering i forbindelse med kvalitativ forskning

Motta hjelp med transkribering for kvalitativ forskning

Har du jobbet med kvalitativ forskning, og har et forskningsintervju du ønsker å transkribere? Transkribering av lydfiler gjør det enklere for deg å analysere innholdet i etterkant, og innholdet fra intervjuet blir også søkbart.

Det å transkribere kan likevel være en tungvint og tidkrevende prosess. Om du ønsker hjelp, kan vi transkribere intervjuet for deg og sikre et pålitelig og godt resultat.

Kontakt oss i dag og motta rask og effektiv hjelp.