Innledning til masteroppgave 

Når du skal skrive innledning til en masteroppgave er det som regel tre ulike elementer som må inkluderes: Et sammendrag, også kjent som abstract, forord og en introduksjon. Til sammen utgjør disse tre tekststykkene oppgavens innledende del. 

Her kan du lære mer om hva en innledning skal inneholde!  

Sjekkliste for deg som skriver innledning til masteroppgave

Innhold i masteroppgavens innledning 

En god innledning skal ikke bare introdusere leseren for forskningsspørsmålet ditt. Den bør også si noe om hvorfor du valgte det aktuelle temaet, og gi en kort oppsummering av oppgaven i sin helhet. 

Merk at innledningsoppsettet vi her presenterer kommer etter forsiden. Alle masteroppgaver skal ha en standardisert forside i henhold til utdanningsinstitusjonens retningslinjer. Her vises typisk universitets logo, navn på studiet og studentens navn. 

Person jobber med oppgave: Alt om innledning til masteroppgave

Sammendrag  

Oppgavens abstract eller sammendrag presenteres som regel på første side i masteroppgaven. Formålet med sammendraget er å gi leseren rask oversikt over hva oppgaven handler om. Som regel inneholder et abstract følgende elementer: 

  • Forskningsspørsmål 
  • Funn 
  • Konklusjon 

Husk at sammendraget skal kunne fungere på «egen hånd», noe som betyr at det skal gi mening uavhengig av resten av teksten. Samtidig bør det være konkret, lettlest og kortfattet.  

Siden sammendraget inneholder informasjon om funn og konklusjon, er det naturlig å skrive det helt til sist. 

Snakkebobler: Slik skriver du innledning til masteroppgave

Forord 

Forord i masteroppgaven er den kanskje eneste delen av oppgaven som skrives fra et personlig synspunkt. Her kan du si litt kort om hvordan skriveprosessen har vært, reflektere over studietiden og takke eventuelle støttespillere. 

Hva som skal skrives i forordet er opp til deg selv, men bruk gjerne anledningen til å takke veiledere og andre som har vært viktige i prosessen. Dersom du skal takke en veileder ved studiestedet, kan du med fordel nevne hvilken institusjon vedkommende tilhører. 

Dersom du har blitt gitt finansiell støtte for gjennomføring av masterprosjektet, er det også naturlig å takke eventuelle bidragsytere i forordene. 

Forstørrelsesglass: Slik skriver du innledning til en masteroppgave

Introduksjon 

I masteroppgavens introduksjon presenterer du bakgrunnen for oppgaven, og plasserer temaet innenfor et studieområde eller forskningsfelt. Du skal også angi hvilke forskningsmetoder og kilder eller data som har blitt benyttet for å besvare forskningsspørsmålet. 

Husk også på at introduksjonsdelen bør si noe om hvorfor problemstillingen er viktig å forske på, og hvordan oppgaven din kan utgjøre et bidrag på forskningsfeltet. Til slutt presenterer du oppgavens målsetning(er).  

Pass på at introduksjonen skrives på en lettforståelig måte, slik at også de med begrensede forkunnskaper på feltet kan forstå hva oppgavens mål og mening. 

Tre personer jobber med innledning til masteroppgave

Husk også en innholdsfortegnelse i masteroppgaven 

En masteroppgave skal også ha en innholdsfortegnelse, og denne vil typisk presenteres innledningsvis i oppgaven – gjerne før introduksjonen, men etter forord og sammendrag. I innholdsfortegnelsen gir du leseren oversikt over oppgavens kapitler, delkapitler og oppbygning. 

Det er vanlig å oppgi sidetall, slik at leseren raskt kan finne det han/hun er ute etter. Nøyaktig hvordan innholdsfortegnelsen skal se ut, kan variere litt fra utdanningsinstitusjon til utdanningsinstitusjon. Noen ønsker at du tar i bruk romertall. 

Datamaskin: Slik skriver du en innledning til masteroppgaven

Hvordan skrive innledning til masteroppgave? 

Når du skal skrive innledningen til masteroppgaven din, er det smart å gjøre dette i et skriveprogram som Word. Der vil du enkelt kunne aktivere språksjekk, slik at du får rød strek under eventuelle feilstavelser eller grammatiske feil. 

Vær likevel obs. Skriveprogrammer er ikke perfekte, og enkelte feil vil ikke bli oppdaget. Dette gjelder blant annet særskrivings- og orddelingsfeil.  

Ellers gjelder det bare å forholde seg til retningslinjene du har fått fra studiestedet. Skulle du være usikker underveis, kan du alltids kontakte veilederen din. Han eller hun er der for å hjelpe, og kan være nyttig å spørre om du er usikker på oppsett eller andre ting. 

Når du er ferdig å skrive oppgaven, er det lurt å få noen til å se over den. Språkvask eller korrekturlesing er noe mange benytter seg av, og bidrar til at den språklige kvaliteten blir best mulig. 

Mann som flyr: Hvordan skrive en god innledning til en masteroppgave?

Hvor lang tid tar det å skrive en masteroppgave? 

Dette kan variere fra studie til studie, men du vil ofte få ett eller to semestre på deg til å skrive masteroppgaven. Du bør derfor jobbe systematisk med oppgaven fra start, slik at du unngår «skippertak» i siste liten. 

Oppgaven er vanligvis på mellom 80 og 100 sider totalt, dersom det er snakk om en masteroppgave som gir 60 studiepoeng. Gir oppgaven 30 studiepoeng, kan du regne med omkring 30 til 50 sider. 

Fire personer jobber med innledning til masteroppgave

Vurder språkvask av masteroppgave 

Innledningen til en masteroppgave er en viktig del av oppgaven, og gir leseren introduksjon til og oversikt over oppgavens innhold. Det er imidlertid viktig at også resten av oppgaven besvares på en god måte – både faglig og språklig. 

Språket er blant kriteriene som vurderes når oppgaven skal bedømmes av sensor. Skrivefeil og dårlige formuleringer kan gi et dårligere helhetsinntrykk, eller i verste fall gjøre deler av oppgaven uforståelig. Språkvask er derfor noe alle masterstudenter bør vurdere. 

Få hjelp med transkribering, og lær mer om innledning til masteroppgave

Motta hjelp med transkribering til masteroppgaven 

Skriver du en masteroppgave der du bruker kvalitativ metode? I så fall skal du kanskje utføre intervjuer for innsamling av forskningsdata. De fleste velger å spille inn lyden av intervjuet på mobil eller lydopptaker, for så å skrive ned det som blir sagt. 

Prosessen med å overføre informasjon fra muntlig til skriftlig form, kalles gjerne for transkribering. Dette kan være en tidkrevende oppgave midt oppi alt annet arbeid med masteroppgaven. 

Din Transkribent hjelper deg i mål, og transkriberer forskningsintervjuer i henhold til dine krav.