Intelligent verbatim transkripsjon

Innenfor transkripsjon av lyd til tekst finnes det ulike måter å tilnærme seg dette på. Det kan gjøres eksakt ord-for-ord, eller så kan teksten gjengi det essensielle i lydfilen, men filtrere bort det som ikke gir noen verdifull informasjon.

Den eksakte ord-for-ord gjengivelsen kalles for verbatim transkripsjon. Den litt friere gjengivelsen kalles for intelligent verbatim transkripsjon.

Menneskets tale er gjerne mindre sammenhengende enn skriften. Derfor er intelligent verbatim transkripsjon det ideelle. 

Å få en lydfil transkribert kan ha mange fordeler. I forhold til SEO så er lettere å få innholdet i lydfilen optimalisert for en søkemotor om den er knyttet til en tekst.

Samtidig så blir også informasjonen tilgjengelig for hørselshemmede.

I denne artikkelen skal vi ha på intelligent verbatim transkripsjon. Vi skal se på hva det er og hvorfor du bør velge denne tilnærmingen til transkripsjon. 

Tekstdokument med forstørrelsesglass

Hva er intelligent verbatim transkripsjon?

Intelligent verbatim transkripsjon er en tilnærming til transkripsjonen der meningen av det som blir sagt er viktigere enn nøyaktig hva som blir sagt. Denne metoden for transkripsjon er mer effektiv enn en verbatim ord for ord metode. 

Men det krever allikevel en god forståelse for språket, innhold og kontekst i det som blir sagt, og en god evne til å filtrere bort det mindre relevante fra det essensielle for utføre en god intelligent verbatim transkripsjon.

En intelligent verbatim transkripsjon er å anbefale da en slik tekst er lettere å forstå enn en verbatim transkripsjon. Et menneske snakker ofte usammenhengende, med unødvendige fyllord, og pauser eller avbrudd midt i ord og setninger.  

Muntlig tale er på den måten mer organisk og ubearbeidet, og vi som mennesker tåler gjerne å høre det. Men skriftlig stiller vi som mennesker andre krav til logisk oppbygning av ord og setninger. Teksten skal på en oversiktlig og visuelt behagelig måte formidle budskapet til mottakeren. 

Versus

Forskjellen på verbatim og intelligent verbatim transkripsjon 

Som det ble nevnt innledningsvis så er det flere måter å tilnærme seg transkripsjon på. I motsetning til en intelligent verbatim transkripsjon, har vi en verbatim transkripsjon. En verbatim transkripsjon går ut på å skrive ordrett og nøyaktig det som blir sagt i lydfilen.

Selv om mennesket foretrekker å lese annerledes enn de hører, så er det situasjoner hvor det ikke egner seg å filtrere bort det som vanligvis vil oppleves som unyttig i en tekst. Det kan være transkripsjoner av opptak fra politiavhør og rettssaker. 

I forskningssammenheng er også en eksakt gjengivelse av lydinnhold gjennom teksten ganske viktig. Det er annerledes ved publisering av artikler naturligvis. Men under en forskning er det realitetene slik som de er som er viktig. Der er det i første omgang ikke noe «irrelevant» informasjon. 

Mann som transkriberer på PC

Hjelp til transkripsjon av lyd- og videofiler?

Vi har nå sett på de ulike metoder en kan tilnærme seg transkripsjon på. Det kan enten være en nøyaktig ord-for-ord tilnærming (verbatim transkripsjon), eller en friere tilnærming hvor det er essensen i det som blir sagt er viktig (intelligent verbatim transkripsjon). 

Med mindre det er helt spesielle situasjoner, som for eksempel politiavhør, rettssaker eller en forskning, så er den «friere» tilnærmingen intelligent verbatim transkripsjon å anbefale. Fordi mennesket leser annerledes enn det hører. Unyttige fyllord er ikke noe vi liker å lese.

Transkripsjon av lyd til tekst kan også være en fordel i forhold til SEO, da det er lettere å optimalisere tekst for søkemotorer. 

Slik kan informasjonen i en lydfil gjøres tilgjengelig for flere mennesker. Samtidig er transkripsjon en inkluderende ting. Den tar hensyn til mennesker med hørselhemning.

DinTranskribent hjelper deg med transkripsjon av lyd- og videofiler du sitter på. Enten det er til privat bruk eller som et ledd i SEO for å gjøre informasjonen tilgjengelig for de som er interessert.