Intervju til masteroppgave 

Planlegger du å utføre intervju til en masteroppgave? Mange masterstudenter velger kvalitativ metode når masteroppgaven skal gjennomføres. Da er ofte intervju blant fremgangsmåtene som benyttes! 

Vi skal her se nærmere på når det er aktuelt med intervju til masteroppgave, og hvordan du går frem. 

Sjekkliste for deg som skal ha intervju til masteroppgave

Hva skal en masteroppgave inneholde? 

En masteroppgave er en oppgave som skal skrives for å besvare et gitt forskingsspørsmål. Bestått oppgave kan lede til en mastergrad innenfor et spesifikt fagfelt. Oppgaven er forholdsvis lang, og består ofte av 30–100 sider (avhengig av antall studiepoeng). 

Innholdet i oppgaven bygges rundt forskningsspørsmålet eller problemstillingen. Oppbygningen er som regel forholdsvis lik fra oppgave til oppgave, og ser vanligvis slik ut:

 • Sammendrag (abstract) 
 • Forord 
 • Innledning 
 • Teori (teoretisk rammeverk / bakgrunn) 
 • Metode 
 • Resultater 
 • Drøfting/diskusjon 
 • Konklusjon 
 • Referanseliste 
 • Eventuelle vedlegg 
  Forstørrelsesglass: Alt du trenger å vite om intervju til masteroppgave

  Kvalitativ eller kvantitativ metode 

  Når du skal skrive masteroppgaven, kan du som regel velge mellom kvalitativ og kvantitativ metode. Begge er forskningsmetoder som benyttes for å finne svar på et gitt forskningsspørsmål. 

  Sistnevnte baserer seg på konkrete tall som innhentes ved gjennomgang av eksisterende forskning, lab-eksperimenter eller lignende. 

  Man kan også velge kvalitativ metode. Her ønsker man gjerne å innhente argumenter eller standpunkter (og ikke tall). Denne forskningsmetoden er nyttig når man for eksempel ønsker å forske på sosiale prosesser eller samspill. 

  Velger du kvalitativ metode, er det veldig aktuelt å benytte intervju til din masteroppgave. Dette er en fin måte å innhente informasjon på, og lar deg gå i dybden av ulike temaer. Det er også mulig å innhente data gjennom observasjon. 

  Dame som jobber med innledning til masteroppgave

  Hvordan utføre semistrukturert intervju til masteroppgave? 

  Den kanskje vanligste intervjuformen i forbindelse med masteroppgaver, er semistrukturerte intervjuer. Dette betyr kort og godt at intervjuet er «halvstrukturert», og kan betraktes som en samtale mellom intervjuobjekt og forsker. Sistnevnte styrer gangen i intervjuet. 

   Slik går man frem: 

  • Utarbeiding av intervjuguide: En guide som lister opp temaene man skal ta opp. Lages med utgangspunkt i forskningsspørsmålet. 
  • Lokaliser intervjuobjekter: Hvem kan besvare spørsmålene dine? 
  • Avtal sted og tidspunkt for intervju: Når skal intervjuet finne sted? Skal intervjuet foregå ansikt til ansikt eller digitalt? 
  • Gjennomføring av intervju: Det er vanlig å gjøre lydopptak av intervjuet. Du kan da gå tilbake og høre hva som ble sagt flere ganger. Innholdet kan også skrives ned (transkriberes) for nøyaktig gjengivelse og videre analyse. 
  Tre personer jobber med intervju til masteroppgave

  Transkribering av intervju til masteroppgave 

  Når man utfører et muntlig intervju vil det være praktisk å spille inn lyden, slik at det som blir sagt kan verifiseres og dokumenteres. Mange velger å spille inn lyd på en mobiltelefon eller en dedikert lydopptaker. Lydfilen av forskningsintervjuet kan deretter transkriberes. 

  Hvis det er snakk om en masteroppgave, er det ofte ønskelig med verbatim transkribering. Det betyr kort fortalt at alt som sies blir nedskrevet. Alternativet er intelligent verbatim transkribering, der innholdet forkortes noe. 

  Transkribering av intervju til masteroppgave er ikke nødvendigvis vanskelig, men det kan ta en del tid. Du må regne med å spole frem og tilbake i klippet for å få med deg alt som blir sagt. Deretter er det lurt å lytte gjennom klippet og sjekke at du fikk med deg alt innholdet. 

  Motta hjelp med transkribering av intervju til masteroppgave

  Trenger du hjelp til å transkribere intervju til masteroppgave? 

  Siden transkribering kan være nokså tidkrevende, er det mange masterstudenter som ønsker hjelp med akkurat denne prosessen. Din Transkribent har bistått mange masterstudenter med transkribering, og hjelper gjerne deg også! 

  Send oss lydfilen din, og la en av våre erfarne transkribenter gjøre jobben for deg. Vi sørger for høy kvalitet og nøyaktig gjengivelse. Hos oss kan du motta hjelp med både intelligent verbatim og ordrett transkribering, alt etter hva du foretrekker. 

  Vi arbeider effektivt og presist, og du får den ferdig transkriberte filen til avtalt tid.