Intervjuguide masteroppgave 

Å gjennomføre en vellykket masteroppgave, innebærer ofte inngående forskning og dybdeanalyse av et spesifikt emne. Ett av de mest verdifulle verktøyene du kan bruke for å samle kvalitativ data, er en grundig intervjuguide. Guiden hjelper deg med å gjennomføre et vellykket intervju.  

Skal du skrive en masteroppgave? Da skal du mest sannsynlig også gjennomføre intervjuer. Her er en intervjuguide et meget nyttig hjelpemiddel. Denne artikkelen vil veilede deg gjennom oppsett og bruk av en intervjuguide. Dette er avgjørende for å få mest mulig ut av dine intervjuer. 

Globus og bøker

Hva er en intervjuguide? 

En intervjuguide er et strukturert sett med spørsmål og emner som du bruker som retning for dine intervjusamtaler. Guiden tjener som et rammeverk for å sikre at du samler relevante data og oppnår målene dine i masteroppgaven din.   

En godt utarbeidet intervjuguide gir også en konsistent tilnærming til datainnsamling. Det er viktig for påliteligheten og troverdigheten til forskningen din. 

Definer formålet med intervjuguiden 

Før du begynner å utforme intervjuguiden din, må du ha en klar forståelse av hva du ønsker å oppnå med intervjuene dine. Spør deg selv følgende spørsmål: 

  • Hva er målet med forskningen min? 
  • Hva ønsker jeg å lære av informantene mine? 
  • Hvilken informasjon er nødvendig for å besvare forskningsspørsmålet mitt? 

Dette vil hjelpe deg med å fokusere på de riktige spørsmålene og emnene når du utvikler intervjuguiden. 

Design intervjuguiden 

Når du har definert formålet, kan du begynne å utforme intervjuguiden din. Her er noen tips for designprosessen:  

1. Start med åpne spørsmål: Begynn med brede, åpne spørsmål for å få informantene til å dele sine tanker og erfaringer. Dette kan bidra til å generere innsikt og ideer du kanskje ikke har tenkt på. 

2. Inkluder spesifikke spørsmål: Etter de åpne spørsmålene, legg til spesifikke spørsmål som adresserer de viktigste emnene i forskningen din. Dette gir deg detaljert informasjon på områder som er avgjørende for masteroppgaven din. 

3. Bruk en logisk rekkefølge: Organiser spørsmålene i en logisk rekkefølge, slik at de naturlig flyter fra ett emne til et annet. Dette gjør det lettere for informantene å følge samtalen. 

4. Unngå ledende spørsmål: Pass på at spørsmålene dine ikke styrer informantene mot bestemte svar. Spør åpne spørsmål for å objektive svar. 

En transkribent som gir tips om arbeidsmetode

Test intervjuguiden! 

Før du går videre til de faktiske intervjusamtalene, er det viktig å teste intervjuguiden din. Be kolleger eller veiledere om å gjennomgå den og gi tilbakemeldinger. Dette vil bidra til å identifisere eventuelle feil eller uklarheter som må rettes opp før du begynner innsamlingen av data. 

Gjennomfør intervjusamtalene 

Når intervjuguiden er klar og testet, kan du begynne å gjennomføre intervjusamtalene. Her er noen tips for å sikre suksess: 

1. Bygg tillit: Start samtalen med å etablere tillit fra informantene dine. Forklar formålet med studien, og forsikre dem om at svarene deres vil være konfidensielle. 

2. Følg guiden, men vær fleksibel: Følg intervjuguiden, men vær også åpen for spontane spørsmål eller utforskning av interessante emner som informantene bringer opp. 

3. Lytt nøye: Aktiv lytting er avgjørende. Ta notater underveis, og still oppklarende spørsmål hvis noe er uklart. 

Analyser dataene 

Etter at intervjusamtalene er gjennomførte, må du analysere dataene grundig. Organiser, kategoriser og trekk ut de viktigste funnene som støtter dine forskningsspørsmål og formål. Det er her du skal få ut verdien av intervjuguiden og selve intervjuene.  

Mann transkriberer på PC.

Lag din intervjuguide! 

En godt utformet intervjuguide er en uvurderlig ressurs for masteroppgaven din. Det hjelper deg med å samle kvalitativ data som er essensiell for din forskning. Guiden sikrer også at du oppnår dine mål på en strukturert måte.   

Husk å være fleksibel under intervjusamtalene, og lytt nøye til informantenes perspektiver. Med en grundig intervjuguide og dedikert innsats, vil du være godt rustet til å lage en vellykket masteroppgave.