Kommunikasjon med hørselshemmede

Å leve med en hørselshemming gjør at kommunikasjon med andre mennesker blir mer krevende. Likevel er det ønskelig at personer med hørselshemninger inkluderes i hverdagen – både sosialt og i jobbsammenheng. 

Mennesker med hørselshemninger har like mange ressurser å tilby som mennesker uten et handicap. Faktisk er det et tap for samfunnsøkonomien om hørselshemmede ikke inkluderes tilstrekkelig i arbeidslivet, ifølge forskning fra Oslo Economics.

Inkludering vekker også spørsmål om etikk og menneskeverd. Hørselshemmede har like mye behov for, og krav på, et verdig og meningsfylt liv som alle andre mennesker. Prinsippet om universell utforming krever derfor at en tilrettelegger også for mennesker med hørselshemninger.

Det er flere ting å tenke på når man skal kommunisere med hørselshemmede. Skriftlig kommunikasjon er kanskje den mest effektive måten å kommunisere med hørselshemmede på, dersom andre metoder blir vanskelige å gjennomføre.

Mann synes det er utfordrende å kommunisere med hørselshemmede

Faktorer som gjør kommunikasjon med hørselshemmede utfordrende

Det er individuelt hva personer med hørselshemninger sliter med. Allikevel er det noen utfordringer som går igjen når det gjelder kommunikasjon med hørselshemmede. 

Samtaler på steder med mye bakgrunnsstøy er for eksempel krevende. Det kan være støy i form av bakgrunnsmusikk eller mange mennesker som lager lyd. Akustikken i rommet påvirker også hvor mye hørselshemmede får med seg av en samtale.

I en samtale fokuserer en med hørselshemninger gjerne på én person av gangen. I sosiale settinger der det er mange som snakker med hverandre, og det kan derfor bli vanskelig for en med hørselshemming å delta i samtalen. Det blir vanskelig for personen å oppfatte hva som blir sagt, og av hvem det blir sagt.

Mennesker med hørselshemminger lærer seg etter hvert å lese på leppene til dem som snakker. Dersom du prøver å kommunisere med en hørselshemmet person på avstand, fratar du kanskje personen muligheten til å tolke det du sier.

Slik kommuniserer du med en hørselshemmet

Hvordan kommunisere med hørselshemmede?

Det er viktig å gi en hørselshemmet person øyekontakt før du begynner å snakke. Den hørselshemmede må bli gjort oppmerksom på at du prøver å snakke til vedkommende. 

Dersom personen har noe hørsel, bør du legge vekt på å snakke tydelig. Ikke skrik eller snakk for fort. En person med hørselshemming leser gjerne på leppene hva du sier, så ved å snakke i et rolig tempo og tydelig, vil den hørselshemmede kunne tolke det som ikke høres.

Eliminer bakgrunnsstøy der det er mulig. Skru av TV, radio og lukk igjen dører dersom det er mye snakking i andre rom. Da blir det lettere for den hørselshemmede å få med seg det du sier. 

Å kommunisere skriftlig i situasjoner der det blir vanskelig å inkludere den hørselshemmede, er en god løsning. Ved opptak av samtaler i møter (inkludert videoopptak av møter på Zoom eller Teams) er transkribering viktig for å inkludere den hørselshemmede i kommunikasjonen. 

Opptak av sjef på møte

Opptak av video og samtale for hørselshemmede

Om du skal gjøre opptak av samtaler eller videoopptak, er det viktig at opptaket er av en god nok kvalitet til å kunne transkriberes. Tenk på at den som snakker bør være tydelig. Det er også viktig at folk ikke snakker i munnen på hverandre. Dette gjør nemlig transkriberingen mer krevende.

Det er kanskje ikke så lett å få folk til å snakke perfekt. Det er jo nettopp derfor det kan være behov for lyd- eller videoopptak som skal transkriberes i ettertid. I en levende og organisk samtale blir det ofte ikke tatt hensyn til hørselshemninger.

Skal du imidlertid ta opptak, enten i form av lyd eller video, er det viktig at kvaliteten på opptaket i seg selv er bra. Bruk av god mikrofon og av god programvare for etterarbeid sikrer kvalitet som gjør lyd- eller videofilen mer egnet for transkribering. 

Transkribering av lydopptak

Hjelp til transkribering av lydfiler?

Det kan være utfordrende å kommunisere med hørselshemmede. Likevel er det viktig å inkludere dem i hverdagen – både sosialt og i jobbsammenheng. Dette er et spørsmål om etikk og menneskeverd. 

Samtidig er det en fordel rent økonomisk å inkludere hørselshemmede i kommunikasjonen. En hørselshemmet person har ikke færre ressurser eller mindre potensiale enn andre mennesker. Inkludering av hørselshemmede i jobb bidrar tvert imot til verdiskapning i samfunnet.

Det er mange ting å tenke på når en kommuniserer med hørselshemmede. Men i noen settinger kan det være vanskelig å inkludere hørselshemmede. Opptak av lyd eller video med følgende transkribering er derfor en god måte å tilrettelegge for hørselshemmede på.

Din Transkribent skriver transkripsjoner av dine opptak, enten det er lyd- eller videofiler. Transkribering er en krevende prosess som anbefales å delegere til profesjonelle transkribenter. Vi hjelper deg med vellykket kommunikasjon med hørselshemmede!