Kvalitativ metode intervju

Kvalitativ metode med intervju benyttes hyppig i bachelor-, master- og PhD-oppgaver. Denne metodikken går ut på at studenten utforsker emner fremfor å måle dem. Dette innebærer for eksempel analyse av folks meninger, motiver, holdninger og tanker.

Ved hjelp av kvalitativ metode med intervju kan du få dyp innsikt i problemstillingen din. Samtidig kan det være mer utfordrende å analysere resultatene, enn ved kvantitative studier.

Student uteksamineres etter å ha levert bachelor- eller masteroppgave

Kvalitativ metode | Definisjon

Kvalitative studier skiller seg fra kvantitative studier ved at sistnevnte baseres på analyse av målbare tall og mengder. I kvantitative studier tas det gjerne utgangspunkt i harde fakta og tall, for eksempel fra statistisk analyse.

Kvalitative studier baseres på at det samles inn kvalitative data, altså data som ikke uttrykkes i form av mengdetermer og tall. Dataen som hentes inn er som regel i form av tekst. Ved bruk av kvalitativ metode er intervju en praktisk måte å samle inn data på.

Her er noen ulike kvalitative metoder som benyttes hyppig innen bachelor-, master- og PhD-oppgaver:

  • Intervju
  • Fokusgruppe
  • Innholdsanalyse
  • Observasjon
  • Etnografi
Dokument som viser kvalitativ metode med intervju

Dataanalyse ved kvalitativ metode

Det finnes ulike måter å analysere kvalitative data på. Én metode går ut på å kode datamaterialet. Elementer i teksten vil da markeres med koder som karakteriserer spesifikt innhold. Ved å ta utgangspunkt i kodene kan du dermed oppdage mønstre når elementer i teksten sammenlignes.

Det brukes ofte matriser og figurer når datamaterialet skal ordnes. Analyse av kvalitative data kan også gjøres ved at teksten systematiseres eller ordnes ved hjelp av fortellinger. Dette kalles gjerne narrativ analyse.

En kvalitativ metode med intervju som fremgangsmåte blir gjerne spilt inn på lydfil i første omgang. Deretter bør innholdet overføres til skriftlig format, slik at analysearbeidet kan starte.

Analyse av dokument etter kvalitativ metode med intervju

Transkripsjon av kvalitativt forskningsintervju

Dersom du skal utføre kvalitativ metode med intervju, er det greit å bruke en lydopptaker. På den måten slipper du å ta notater mens intervjuobjektet prater. Du kan dermed være til stede og følge med mens intervjuet pågår.

Etter at alle intervju er utført, sitter du kanskje igjen med lydfiler som varer i flere timer. All data fra disse lydfilene bør overføres til skriftlig format. Denne prosessen kan utvilsomt være tidkrevende, men samtidig veldig viktig.

Det er selvfølgelig helt avgjørende at alle data overføres korrekt. Hvis ikke, risikerer du at resultatene fra analysen blir feil.

Personer som utarbeider et transkripsjonsdokument

Trenger du hjelp med å transkribere kvalitativt forskningsintervju?

Kvalitativ metode med intervju benyttes hyppig både i bachelor-, master- og PhD-oppgaver. Metoden skiller seg fra kvantitative studier ved at du analyserer tekst fremfor konkrete tall. Intervjuet utføres gjerne muntlig og med lydopptaker, som deretter må overføres til skriftform.

Transkribering av intervjuer kan være utfordrende og tidkrevende. Dersom du har behov for hjelp, kan vi bistå deg.

Kontakt Din Transkribent i dag, og få hjelp med transkripsjon av ditt kvalitative intervju!