Legejournal transkribering

Å skrive en journal for hver enkelt pasient er enormt tidkrevende for en lege. Derfor er det mye enklere å diktere denne journalen i en lydfil som senere blir transkribert. Behovet for å transkribere legejournalene er derimot store, siden tekst er mer brukervennlig enn lydopptak.

Lydfilen som legen dikterer sin journal i er kryptert når den sendes til en transkribent. Dette fordi den inneholder mange sensitive opplysninger om pasienten den omtaler. Disse opplysningene beskyttes i personvernlovgivningen. 

En erfaren transkribent kjenner godt til de vanskelige ordene og uttrykkene som dukker opp i en legejournal. En transkribent må også ha god kjennskap til hvordan en legejournal skal struktureres.

En transkribent må også ta taushetsplikten på alvor. Det kreves derfor at transkribenten signerer en Non-Disclosure Agreement (NDA), før vedkommende mottar lydfilene til legejournalen som skal transkriberes. 

Legejournal og transkribering

Hvorfor transkribere legejournaler?

En lege har mange pasienter å forholde seg til hver dag. Kravet om effektivitet gjør at det er enklere for en lege å diktere legejournalen i et lydopptak. Men hvorfor skal denne lydfilen absolutt transkriberes? Kan den ikke bare være som en lydfil?

Grunnen til at en legejournal skal transkriberes, er at en pasient har krav på å kunne lese i sin egen journal. Informasjonen skal være oversiktlig og lett tilgjengelig. Det er enklere å navigere seg gjennom informasjon i tekst enn i lydfil. 

Å transkribere en lydfil er imidlertid tidkrevende arbeid. For å gjøre jobben mest mulig effektivt, kreves det at transkribenten har god erfaring. Det kan være fristende å prøve å transkribere lydfilen på egen hånd. De fleste finner imidlertid ut at det er bedre å la profesjonelle ta seg av jobben.

Men nok om hvorfor en legejournal skal transkriberes. Ettersom vi har sett at transkriberinger av lydfiler bør overlates til profesjonelle, lurer du sikkert også på hvordan en legejournal skal transkriberes? 

Transkribering av legejournal

Hvordan transkribere en legejournal?

Når det kommer til transkripsjon, er det to metoder som benyttes for å transkribere en lydfil til en tekst. Disse metodene kalles verbatim og intelligent verbatim transkripsjon. Hvilken metode en benytter seg av, kommer an på hva slags type lydfil som skal transkriberes.

En legejournal transkriberes ved den intelligent verbatime metoden. Denne metoden for transkribering går ut på å skrive ned det essensielle i det som blir sagt i en lydfil. Fyllord som “eh” og “uhm” skal altså ikke med i en slik transkripsjon. 

En dyktig lege vil sannsynligvis diktere journalen kanskje presist, ettersom dette er et fagområde vedkommende kjenner godt til. Det er sannsynligvis ikke så mye informasjon en trenger å filtrere bort i en lydfil av en legejournal. 

Den verbatime metoden derimot, går ut på å skrive ned helt ordrett det som blir sagt i et lydopptak. Her skal en også notere ned tonefall og sinnsstemning hos den som snakker. All informasjon som kommer frem i lydfilen skal skrives ned i en verbatim transkripsjon. 

Transkribering av legejournal

Krav til transkribenter

Når det skal transkriberes en legejournal, stilles det strenge krav til transkribenten som skal gjøre det. Effektivitet er veldig viktig for å levere transkripsjoner i tide. Så en transkribent må naturligvis være effektiv og kunne levere god kvalitet på kort tid.

For å kunne levere gode transkripsjoner på kort tid, må transkribenten forstå betydningen av de mange medisinske faguttrykk som legen bruker under dikteringen av en legejournal. Det stilles også krav til at transkribenten vet hvordan en legejournal skal struktureres. 

Transkribenten må også overholde taushetsplikten. Dette fordi lydfilene som skal transkriberes inneholder mye sensitiv informasjon om pasienten den gjelder. Transkribenter må signere en NDA (Non-disclosure agreement) for å kunne transkribere legejournaler. 

Ettersom transkribering av lydfiler kan være ganske krevende, er det mange som har funnet ut av at de heller vil la erfarne transkribenter ta seg av den jobben. Tiden de sparer på det, veier opp for den lave kostnaden det medfører. 

Presisjon: Få hjelp til transkribering av legejournal

Hjelp til å transkribere lydfiler

En lege dikterer legejournaler i en lydfil som senere skal transkriberes, fordi dette er mer effektivt. Samtidig er det enklere for en pasient å navigere seg gjennom en journal som er skrevet som en tekst. Derfor skal legejournaler transkriberes. 

God og effektiv transkribering av lydfiler krever at transkribenten har god erfaring på området. Transkriberinger av legejournaler krever i tillegg god forståelse av fagspråket. Samtidig kreves det kunnskap om hvordan legejournalen skal struktureres. 

Det finnes to metoder for transkribering – en verbatim og en intelligent verbatim metode. Hvilken metode som er best, avhenger av hvilket formål det er lydfilen skal transkriberes for. 

En legejournal skal transkriberes etter den intelligent verbatime metoden.

DinTranskribent tilbyr deg hjelp fra erfarne transkribenter om du ønsker avskrift på lydfiler du er i besittelse av. Som mange har oppdaget, så veier den tiden man sparer på å overlate transkriberingen opp for kostnaden det medfører.