Lydopptak | NSD

Holder du på med et forskningsprosjekt og har behov for å gjennomføre et lydopptak? NSD (Norsk Senter for Forskningsdata) har en rekke retningslinjer som bør følges med tanke på behandling av lydopptak i forbindelse med forskning.

Når du gjør kvalitative intervjuer i forbindelse med forskning, er det for eksempel viktig at du ivaretar personvernet til intervjuobjektene. Et lydopptak kan nemlig avsløre mye om identiteten til personene du samler inn data fra.

Alt om lydopptak og NSD

Hva gjør NSD?

NSD sin hovedoppgave er å lagre, formidle og tilrettelegge data som brukes til analyse og forskningsformål. Formålet med dette er at forskere og studenter skal kunne benytte gode dataressurser under forskningsprosjekter og utdannelsesløp.

Dersom man har et forskningsprosjekt som innebærer at man behandler personsensitive opplysninger, skal dette meldes inn til Norsk Senter for Forskningsdata. NSD vil da vurdere hvorvidt forskningsprosjektet er gjort i tråd med gjeldende lovverk.

Hva skjer om du ikke melder inn forskningsdata til NSD? Dette kan i ytterste konsekvens føre til at du må slette alt datamaterialet (f.eks. et intervju på lydopptak NSD ikke har fått tilsendt informasjon om på forhånd).

Lydopptak og NSD: Slik kommer du i gang

NSD: Intervjuguide, spørreskjema og annet må sendes inn

Hva nøyaktig må sendes inn til NSD? Før du kan sette i gang med intervju på lydopptak, skal NSD motta følgende: 

 • Informasjonsskriv deltakerne i forskningsprosjektet skal motta før intervju
 • Oversikt over forskningstema, utvalg, metoder og hva slags personopplysninger som trengs
 • Intervjuguide
 • Liste over variabler
 • Spørreskjema
 • Vurdering av hvordan man kan minimere graden av risiko rundt personvern

Når du setter i gang med et forskningsprosjekt der du planlegger å intervjue folk (kvalitativ forskningsmetode), er det altså en del som må planlegges på forhånd.

Sjekkliste for lydopptak og NSD

Hvordan gjøre lydopptak NSD-vennlige?

Lydopptak kan bidra til å identifisere personer, og jo større risiko det er for at sensitive opplysninger behandles, jo bedre sikkerhetstiltak bør man ha.

NSD anbefaler deg blant annet å gjøre følgende tiltak: 

 

 • Informer de som skal intervjues om å ikke dele sensitive opplysninger
 • Stemmeforvrengning i lydopptak kan være aktuelt i enkelte tilfeller
 • Ikke bruk private enheter til lydopptak eller oppbevaring/lagring av dette
 • Om sensitive opplysninger ikke hentes inn, kan private enheter brukes
 • Intervju bør transkriberes så fort som mulig etter at intervjuet er utført, eller lagres fortest mulig på et kryptert minnekort/USB
 • Sensitive intervjuer bør ikke redigeres på PC tilkoblet tråløst nett
 • Lydfiler bør lagres på harddisk eller USB som er kryptert
Lyd til tekst: Lydopptak og NSD

Transkribering av intervju fra lydopptak

NSD har altså anbefalinger som bør følges om du skal utføre forskningsintervjuer på en måte som ivaretar personvern. Dersom du har behov for transkribering av intervju fra lydopptak (altså overføre lyd til tekst), bør du også tenke på personvern.

Mange studenter og forskere velger å la andre gjennomføre transkriberingen for seg, siden prosessen er veldig tidkrevende. Da er det i så fall lurt å sørge for at transkribenten / firmaet som hjelper deg signerer en NDA (Non-Disclosure Agreement) for sikkerhets skyld.

Da kan du føle deg trygg på at eventuelle opplysninger som er sensitive blir ivaretatt med største forsiktighet.

Få hjelp med transkribering av lydopptak. NSD og lydklippregler finner du her

Motta hjelp med transkribering

Har du et forskningsprosjekt og planlegger å utføre et lydopptak? NSD skal motta en melding med detaljer om intervjumetode og lignende i forkant. Dette gjøres for å forsikre at intervjuet utføres i tråd med gjeldende personvernregler.

Din Transkribent hjelper deg gjerne med å transkribere forskningsintervjuet når lydopptaket er klart. Vi signerer en NDA-avtale, slik at du kan føle deg trygg på at sensitive opplysninger ikke havner på avveie.

Kontakt oss i dag, og motta de første 500 ordene av transkriberingen gratis!