Pasientjournal transkribering

En lege har mange pasienter å forholde seg til hver dag. Å skrive en pasientjournal for hver og en av dem vil være en unødvendig tidkrevende prosess. Derfor dikterer mange leger pasientjournaler gjennom en lydfil som senere transkriberes.

Å transkribere en pasientjournal krever at transkribenten har en god forståelse for medisinske uttrykk og annet relevant fagspråk. Det kreves også at transkribenten kjenner til hvordan legen ønsker at pasientjournalen skal se ut med tanke på struktur og inndeling.

Lydfilen med pasientjournalen som skal transkriberes er kryptert. Den inneholder sensitiv informasjon om medisinske og helsemessige tilstander hos legens pasienter. En transkribent må ha respekt for personvernloven og passe på taushetsplikten sin akkurat som legen. 

Transkribent jobber på PC

Hva er en pasientjournal?

En pasientjournal er en journal hvor alle opplysninger om helsehjelp du har mottatt blir samlet. Denne pasientjournalen skal opprettes av alle instanser du mottar hjelp fra. Både fastlege, sykehus og psykolog. 

I en pasientjournal skal det stå noe om eventuelle diagnoser, behandlingsforløp ved sykdom eller skade, prøvesvar eller sykdomsforløp. Dette er informasjon du har rett til innsyn i. Denne informasjonen kan være relevant for andre behandlingsinstanser i fremtiden. 

En pasient ønsker gjerne å se i sin egen pasientjournal. Det er lettere for en bruker å navigere seg gjennom en tekst enn gjennom en lydfil. Derfor er det ønskelig at lydfilen skal transkriberes. Selv om det for legen er enklere å diktere pasientjournalen i en lydfil. 

En pasientjournal er et formelt dokument. Det brukes mange medisinske ord og uttrykk. Som transkribent er det viktig å kjenne til dette fagspråket, om det skal transkriberes en pasientjournal. Det er også andre krav som stilles når en pasientjournal skal transkriberes. 

Word-dokument

Krav til transkribenter som jobber med pasientjournaler

En transkribent som skal transkribere en pasientjournal må signere på en NDA (Non-Disclosure Agreement). Dette er for å sikre at transkribenten ivaretar taushetsplikten på samme måte som helsepersonell er pålagt. Men dette sier nok seg selv.

Lydfilen med pasientjournalen som skal transkriberes er kryptert. Nettopp for å ivareta personvernet til de pasienter som den aktuelle informasjonen gjelder. 

Det kreves at transkribenten kjenner til fagspråket som helsepersonellet bruker i pasientjournalen. Med mange avanserte ord og uttrykk så avhenger effektiviteten til transkribenten av at vedkommende skjønner hva det er som blir snakket om. 

Transkribenten må også forstå hvordan oppsettet skal være for en transkripsjon av en pasientjournal. Det er egne standarder for medisinske journaler. Og det kreves av en transkribent å skrive etter disse standardene. 

Dokument med tekst

Hvordan transkribere en pasientjournal?

Det finnes to metoder å transkribere en lydfil på. Det ene er verbatim transkripsjon. Den andre metoden er intelligent verbatim transkripsjon. 

Den verbatime metoden går ut på å skrive ned ordrett det som blir sagt i en lydfil. Den intelligent verbatime metoden går ut på å skrive ned det essensielle i det som blir sagt i lydfilen. 

Verbatim transkripsjon brukes i sammenhenger der det er viktig å få med all informasjon i lydfilen. Dette kan være opptak fra et politiavhør eller en rettssak. I disse tilfellende er det ikke noe informasjon som er overflødig.

Når det skal transkriberes en pasientjournal skal det brukes en intelligent verbatim metode. Fyllord og pauser er ikke viktig i en pasientjournal. Men en lege som kan faget sitt og snakker tydelig, bringer lite unyttig informasjon inn i pasientjournalen som dikteres. 

Transkribent i arbeid

Hjelp til å transkribere lydfiler?

Å diktere en pasientjournal gjennom en lydfil sparer en lege for masse tid. Allikevel er det enklere å navigere seg gjennom en skrevet tekst enn en lydfil. Derfor er det behov for å få transkribert pasientjournaler.

Å transkribere en pasientjournal er en jobb som krever mye av en transkribent. Det innebærer et krav om forståelse av medisinske faguttrykk, korrekt skriftlig oppsett av pasientjournal, og at transkribenten overholder taushetsplikten.

Din Transkribent transkriberer lydfilene for deg. Mange erfarer at det er vanskeligere å transkribere enn de først antok. Den tiden de sparer på å la erfarne transkribenter ta seg av jobben, veier opp for prisen det koster.