Prosjektplan til masteroppgave 

Skal du skrive en masteroppgave og trenger en prosjektplan? Mange utdanningssteder krever at du leverer nettopp en prosjektplan. Denne må som regel godkjennes før du får tildelt veileder, og bør derfor utarbeides på en god måte.  

Her kan du lese om hva en prosjektplan burde inneholde! 

Først og fremst: Hva er en prosjektplan for masteroppgave?  

En prosjektplan er – som ordet kanskje avslører – en konkret plan for utførelse av et prosjekt. I dette tilfellet er prosjektet masteroppgaven. Prosjektplanen lar deg planlegge hvordan masteroppgaven skal gjennomføres, med det formål å sikre vitenskapelig kvalitet. 

Gjennom planlegging av masteroppgaven din får du gjort verdifulle forberedelser og sikret faglig kvalitet, samt effektivitet i gjennomføringen.  

Det å bruke litt tid på å planlegge masteroppgaven din er alltid lurt. Det kan være fristende å bare sette i gang med prosjektet med en gang. Husk imidlertid på at du kan spare deg for mye arbeid ved å ha en gjennomtenkt plan for fremgangsmåte.  

Hva skal være med i en prosjektplan? 

For å få godkjent prosjektplanen, må du ha gjort deg noen tanker om problemstilling og fremstille dette på en god måte. Det kan være ulike krav fra skole til skole, men noen ting bør en prosjektplan inneholde.   

La oss se nærmere på de viktigste elementene! 

Prosjekttittel 

En prosjektplan for masteroppgaven bør ha en informativ og presis tittel. Ha gjerne med eventuelt tema eller problemstilling. Dersom du allerede har noen informanter eller vet om noen kilder, så kan du skrive det.   

Hvis du skriver dette som en forside bør du også her inkludere formaliteter som navn, emnekode, dato etc.   

Bakgrunn og tema 

En prosjektplan bør også ha et avsnitt der du beskriver bakgrunn og tema for masteroppgaven. Her setter du rammen for oppgaven din! Hva er hensikten og formålet med ditt prosjekt? Redegjør kort for dette i prosjektplanen.  

Ta med aktuell og relevant informasjon. Dersom det foreligger aktuell forskning eller et teoretisk utgangspunkt, bør du passe på å få med også dette.  

Masteroppgavens problemstilling 

En prosjektplan for masteroppgave bør også inneholde en problemstilling, og en utdyping av denne. Du burde dessuten være bevisst på å avgrense problemstillingen til nærliggende områder, og definere ditt fokusområde.  

Det kan være en god idé å formulere problemstillingen som et spørsmål. Unngå ja/nei-spørsmål! En god problemstilling er typisk et «hvordan»-spørsmål. Dette kan imidlertid variere.  

Metode 

Noe annet du bør inkludere i prosjektplanen for masteroppgaven, er hvilken forskningsmetode du planlegger å benytte. Redegjør kort for hvordan du har tenkt til å gå frem for å finne svar på din problemstilling.  

Hvordan skal din metodiske tilnærming være? Hva er best egnet for å belyse akkurat din problemstilling? Her burde du gjøre deg opp noen tanker. Kanskje velger du å gå for en kvalitativ tilnærming med intervjuer og påfølgende transkribering? 

Skriv det opp dersom du har noe planlagt kildemateriell eller informanter. Hvis ikke, kan du redegjøre for hvordan du har tenkt til å finne dette.   

Tidsplan 

Det er også lurt å inkludere en tidsplan for gjennomføringen av masteroppgaven. Her gir du både deg selv og veileder en oversikt over den planlagte fremdriften av prosjektet.   

Det er viktig å dele opp prosjektet og angi frister for de ulike delene. Planen vil gjøre det enklere for deg å sørge for at du får gjort unna ting i tide. Forsøk å holde deg til tidsfristene du setter!  

Litteratur 

Husk på at prosjektplanen bør inneholde en litteraturliste med referanser. Du kan også oppgi litteratur som du tror vil være relevant i masteroppgaven på et senere tidspunkt.  

Det kan være vanskelig å vite nøyaktig hvilken litteratur du får bruk for på et så tidlig stadium av planleggingen. Likevel er det lurt å inkludere litteratur som sannsynligvis vil være til hjelp. 

Planlegg gjennomføringen av masteroppgaven i god tid 

En prosjektplan for masteroppgave vil være et nyttig verktøy for den videre gjennomføringen. Kom gjerne i gang med planen i god tid, slik at du kan ta gode beslutninger. 

Planlegger du for eksempel å gå for kvalitative forskningsintervjuer, bør du ha en plan for hvordan innhentede data skal bearbeides. Spiller du inn intervjuene i form av lydfiler, bør du kanskje inkludere transkribering i planen din.  

Transkribering vil si at du skriver ned det som blir sagt i lydfilen, slik at du får dataene i skriftlig form. Dette vil forenkle den videre analysen. Ta imidlertid høyde for at transkribering kan være tidkrevende når du utarbeider tidsplanen din. 

Motta hjelp med transkribering 

Med en prosjektplan for masteroppgaven kan du forenkle arbeidet med masteren din betraktelig. Har du forskningsintervjuer som trenger å transkriberes fra lyd til tekst? Denne oppgaven kan være tidkrevende, men det finnes selvfølgelig hjelp å få!  

Din Transkribent har bred erfaring med transkribering av masteroppgaveintervjuer. Vi sørger for at du får en presis skriftlig representasjon av lydinnholdet.