Reliabilitet og validitet innen kvalitativ forskning

Reliabilitet og validitet er begreper du vil støte på når du jobber med både kvantitativ og kvalitativ forskning. Det er imidlertid viktig å huske på at begrepene har noe ulik betydning innen de to forskningsmetodene.

Her skal vi forklare deg hva reliabilitet og validitet er innen kvalitativ forskning, og se nærmere på hvordan du kan styrke disse faktorene.

Hva er reliabilitet og validitet innen kvalitativ forskning?

Hva er reliabilitet og validitet i kvalitativ forskning?

Reliabilitet sier noe om hvor stabile resultatene du har kommet frem til er, og hvorvidt de kan etterprøves.

Det skilles gjerne mellom indre og ytre reliabilitet, der førstnevnte sier noe om i hvilken grad en annen forsker vil kunne bruke samme dataanalyse som deg. Ytre reliabilitet forteller oss i hvor stor grad andre forskere vil kunne oppdage de samme resultatene og fenomenene.

Validitet innen kvalitativ forskning sier oss noe om i hvilken grad resultatet som fremkommer av en studie er gyldig.

Det er vanlig å skille mellom intern og ekstern validitet. Intern validitet handler om hvorvidt resultatene er korrekte eller gyldige for det aktuelle utvalget som er forsket på. Ekstern validitet handler om hvorvidt resultatene er overførbare til øvrige utvalg i samfunnet.

 

  • Reliabilitet: Stabilitet og etterprøvbarhet
  • Validitet: Gyldighet
Fire personer med puslebrikker viser hvordan reliabilitet og validitet henger sammen innen kvalitativ forskning

Hvordan henger reliabilitet og validitet sammen?

Validitet sier oss altså i hvor stor grad det er mulig å trekke en gyldig slutning basert på resultatene man har kommet frem til i forskningsprosjektet sitt. En av betingelsene for at slutningen skal være gyldig, er reliabilitet.

De to henger med andre ord sammen, og er begge relevante innen kvalitativ forskning.

Person jobber med forbedring av reliabilitet og validitet i kvalitativ forskning

Reliabilitet og validitet i kvantitativ vs. kvalitativ forskning

Innen kvantitativ forskning – altså forskning som baseres på innhenting av kvantitative (tallbaserte) data – er troverdighet avgjørende for pålitelighet, etterprøvbarhet og gyldighet. Her brukes ofte begreper som reliabilitet og validitet.

Begrepene brukes med andre ord både innen kvantitativ og kvalitativ forskning. Men de har en noe ulik betydning.

Innen kvalitativ forskning vil troverdighet omfatte studien i sin helhet. I kvantitativ forskning derimot, omfatter den stort sett kun datamaterialet som behandles.

Når du skal vurdere hvorvidt et kvalitativt forskningsintervju har gitt troverdige resultater, vil dette baseres på om resultatene er overførbare, pålitelige og gyldige.

Person analyserer reliabilitet og validitet i kvalitativ forskning

Hvordan styrke reliabilitet og validitet i kvalitativ forskning?

For å oppnå styrket reliabilitet eller validitet innen kvalitativ forskning, er det viktig å utføre intervjuprosessen på en god måte. Du må blant annet sørge for at intervjuobjektet svarer på spørsmålet, og gjerne be om bekreftelse om noe er uklart.

Det kan for eksempel være aktuelt å komme med oppfølgingsspørsmål som «Har jeg forstått deg korrekt…?». På den måten kan du sørge for at råmaterialene som samles inn representerer et samsvar mellom intervjuobjekt og deg som forsker.

Slik kan du styrke reliabilitet og validitet i kvalitativ forskning

Korrekt transkripsjon av forskningsdata er avgjørende

Skal du styrke reliabiliteten og validiteten innen kvalitativ forskning, er det også viktig at transkribering av et eventuelt lydopptak av intervjuet blir utført korrekt. Transkribering handler om å skrive ned det som blir sagt i intervjuet.

Dersom representasjonen av innholdet i den transkriberte (skriftlige) filen ikke samsvarer med det intervjuobjektet faktisk sier, vil dette kunne gi uriktige resultater i forskningen.

Om du utfører transkriberingen selv, kan det derfor være lurt å gå gjennom materialet to ganger for å dobbeltsjekke at alt er korrekt.

Motta hjelp med transkribering og styrk reliabilitet og validitet i kvalitativ forskning

Trenger du hjelp med transkribering?

Reliabilitet og validitet innen kvalitativ forskning sier noe om hvorvidt resultatene du kommer frem til er etterprøvbare og gyldige. Da er det blant annet viktig at intervjuet utføres på en god og tydelig måte, og at transkriberingen ikke inneholder avvik.

Transkripsjon av forskningsintervju kan være tidkrevende og til tider vanskelig. Om du skulle ha behov for hjelp, har vi dyktige transkribenter med lang erfaring på området. Vi har hjulpet mange forskere med transkribering av intervjuer, og hjelper gjerne deg også!

Kontakt oss i dag om du vil vite mer.