Tilrettelegging for hørselshemmede

En arbeidsplass er pliktig til å tilrettelegge for hørselshemmede. Ifølge en rapport fra Oslo Economics gir tilrettelegging også gevinst for samfunnsøkonomien. Verdier går nemlig tapt om hørselshemmede ekskluderes fra arbeidslivet.

Det finnes en rekke tiltak en kan gjøre for å tilrettelegge for hørselshemmede i en bedrift. Både den hørselshemmede selv, kollegaer og arbeidsgiver kan bidra til slik inkludering. Dette er viktig for å best mulig benytte seg av potensiale som ellers ville gått tapt.

Samtidig er det et spørsmål om etikk; er det riktig at hørselshemmede skal ekskluderes fra å få delta i arbeidslivet? Skal ikke hørselshemmede få oppleve samme form for mestring i et arbeidsliv, eller en meningsfylt tilværelse? 

Det finnes teknologi som gjør det mulig for en med hørselshemming å enklere høre det som blir sagt. Likevel er støysensitivitet et utbredt problem blant mennesker med nedsatt hørsel. Og noen hørselshemmede hører ingenting. Derfor er kommunikasjon gjennom tekst ganske viktig. 

Riktig utstyr for tilrettelegging for hørselshemmede

Hvordan tilrettelegge for hørselshemmede? 

Det finnes en rekke måter å tilrettelegge for hørselshemmede på. Mennesker med redusert hørsel kan ved bruk av et høreapparat kommunisere med mennesker gjennom tale. Men det er verdt å merke seg at høreapparater ofte plukker opp irrelevant støy.

Egne kontorer med mindre støy og mindre distraksjoner fra andre som snakker seg imellom, er et godt tiltak for å tilrettelegge for hørselshemmede. Da kan den hørselshemmede enklere konsentrere seg om jobben som skal gjøres.

Å kommunisere tydelig og rolig til den hørselshemmede er også viktig. Bruk kroppsspråk. Hørselshemmede lærer seg også etter hvert å lese av leppene til dem som snakker. Så snakk rolig og tydelig. Og vær nærme nok til at den hørselshemmede kan lese leppene dine.

Som hørselshemmet kan du selv bidra til at det tilrettelegges for deg. Hjelpemiddelsentralen hjelper til med høreapparat og andre hjelpemidler. Vær gjerne åpen om ditt problem med andre på jobben. Vær også tålmodig. Andre trenger å påminnes om din hørselshemming, for de kan fort glemme den.

Lydbølger som demonstrerer lyd

Opptak av møter

For hørselshemmede kan det være nødvendig med møtefritak. Det er ofte mye informasjon som formidles på møter, og ikke minst – støy. Dette kan være vanskelig å bearbeide for den hørselshemmede. Samtidig kan det være vanskelig å få alle på et møte til å tilpasse talen sin til den hørselshemmede.

Et opptak av møtet kan derfor være nyttig. Etterpå bør arbeidsgiver sørge for å transkribere det som blir sagt. Et vanlig møtereferat er bare oppsummerende. Transkribering av et opptak derimot, formidler en dypere helhet i samtalen. Dette sikrer at konteksten i det som blir sagt tydeliggjøres.

Å gjøre et opptak av et møte for deretter å transkribere det, er en god måte å tilrettelegge for hørselshemmede i din bedrift. Slik kan den hørselshemmede inkluderes i møtet uten å måtte delta på det. 

Om du skal gjøre et opptak av møtet, så sørg for at alle deltakerne er oppmerksomme på det og godkjenner det. Pass på at kvaliteten på opptaket er godt nok til at det er mulig å få transkribert det i ettertid. Tydelig tale og redusert støy er viktig i denne sammenheng. 

Spille inn lyd på PC

Din Transkribent transkriberer opptakene for deg!

Å tilrettelegge for hørselshemmede er noe en bedrift er pliktig til. Samtidig er det mer lønnsomt for samfunnsøkonomien. Å inkludere hørselshemmede slik at de kan bidra i arbeidslivet, er nyttig både for den hørselshemmede selv og for samfunnet som helhet. 

Det er mange måter å tilrettelegge for hørselshemmede på i en bedrift. Både den hørselshemmede selv, kollegaer og arbeidsgiver kan gjøre en innsats. Skriftlig kommunikasjon er en god løsning for å tilrettelegge for hørselshemmede.

For mange hørselshemmede kan det være nødvendig med møtefritak. Det er også vanskelig for den hørselshemmede å få med seg det som blir sagt på møtet. Et opptak av møtet som senere transkriberes inkluderer den hørselshemmede mer enn et vanlig møtereferat gjør.

Din Transkribent tilbyr profesjonell hjelp til å transkribere dine opptak. Å transkribere er en tidkrevende prosess om man ikke har mye erfaring med det. Derfor anbefales det å heller la profesjonelle transkribenter ta seg av denne intrikate jobben.