Transkribering av gruppeintervju

Transkribering av gruppeintervju kan være aktuelt i mange situasjoner, og særlig i forbindelse med forskningsintervjuer og bruk av kvalitativ metode. Intervjuer du fokusgrupper, har du kanskje behov for å transkribere innholdet i etterkant.

I denne guiden ser vi nærmere på transkribering av gruppeintervju, og hvordan du går frem. Finn også ut hvilke faktorer som kan gjøre transkribering av intervjuer med flere personer utfordrende, og hvordan du overkommer disse kneikene.

Hva er transkribering av gruppeintervju?

Hva er fokusgruppeintervju?

Et fokusgruppeintervju kan beskrives som et strukturert intervju av hele grupper med deltakere. Denne intervjuformen bør tilrettelegge for at de som intervjues kan komme med innspill, og man må regne med at deltakerne diskuterer seg imellom.

Av den grunn kan deltakerne til en viss grad påvirke hverandre, og man kan oppleve å få andre svar enn hva man ville fått gjennom individuelle intervjurunder.

Fokusgruppeintervju er aktuelt å bruke når man ønsker å kartlegge forbedringsområder eller idémyldring. Som forsker vil man på forhånd definere hva slags intervjuobjekter som trengs for å belyse en gitt problemstilling, gjerne fra en rekke ulike perspektiver.

Det er som regel behov for å bruke mange fokusgrupper innad et forskningsprosjekt, slik at resultatene blir mest mulig representative.

Mann arbeider på PC med transkribering av gruppeintervju

Hva er transkribering?

Transkribering av gruppeintervju betyr at man skriver det som sies i et lydklipp. Transkriberingen kan være verbatim, noe som betyr at man skriver ned alt man hører (inkludert pauseord).

Det finnes også intelligent verbatim transkribering, der man skriver ned det som sies uten unødvendige fyllord, pauseord og nøling. Det betyr for eksempel at «hmmm» eller «eeeh» kan utelates, dersom det ikke er sentralt for innholdets betydning.

Mann søker med kikkert: Hvordan foregår transkribering av gruppeintervju?

Hvordan transkribere lydfiler av gruppeintervju?

Når man skal jobbe med transkribering av gruppeintervju, vil man lytte gjennom lydklippet litt etter litt og skrive ned det som høres. Det er da vanlig at man tilegner hver av deltakerne en anonym personifiseringsnøkkel, som «P1», «P2», eller «Person 1» og «Person 2».

Dette gjør at man kan skille de ulike personene som snakker i lydklippet fra hverandre, noe som kan være viktig. Transkriberingen foregår ellers som vanlig, og man kan velge mellom verbatim og intelligent verbatim transkribering.

Mann leser om transkribering av gruppeintervju på et nettbrett

Hvilke utfordringer er vanlige ved transkribering av gruppeintervju?

Det kan være mer utfordrende med transkribering av gruppeintervju, enn transkribering av intervjuer med enkeltindivider. Grunnen til at prosessen blir mer utfordrende, er at det er mange ulike stemmer som skal gjenkjennes og skilles fra hverandre.

Dersom alle som intervjues har lignende stemme eller dialekt, kan det være vanskelig å vite hvem som snakker når. En annen utfordring med transkribering av gruppeintervju, er at deltakerne kan snakke i munnen på hverandre.

For å lette prosessen mest mulig, bør man som intervjuleder sørge for å gi tydelige retningslinjer i intervjuguiden deltakerne får på forhånd. Her bør det presiseres at man bør unngå å snakke i munnen på hverandre, for eksempel.

3 kvinnelige transkribenter som jobber med transkribering av gruppeintervju

Hva koster transkribering av gruppeintervju?

Prisen for å få transkribert gruppeintervju kan variere, og avhenger blant annet av hvorvidt du bruker et transkriberingsbyrå eller et program. Bruker du et program, bør du ta høyde for at mye av det som står i teksten ikke vil stemme.

Siden automatisk transkribering er upålitelig, anbefaler vi deg å heller velge manuell transkribering til forskningsprosjekter. Her kan du få transkribert én lydtime fra 1 500 kroner og oppover, avhengig av om du ønsker verbatim eller intelligent verbatim transkribering.

Motta hjelp med transkribering av gruppeintervju

Motta hjelp til å transkribere opptak av gruppeintervju

Har du utført et gruppeintervju, for eksempel i forbindelse med forskning, og ønsker å transkribere innholdet? Transkribering kan være utfordrende når det er mange deltakere i lydklippet, og er ofte en tidkrevende prosess.

Ønsker du å motta hjelp med transkribering av gruppeintervju? Din Transkribent hjelper deg. Våre erfarne transkribenter går gjennom lydfilen din litt etter litt, og transkriberer i tråd med dine retningslinjer.

Kontakt oss i dag, og motta de første 500 ordene gratis!