Validitet og reliabilitet i masteroppgave  

Både validitet og reliabilitet er relevante begreper når det kommer til kvalitetssikring av forskningsfunn i masteroppgaver. Før du går i gang med skriveprosessen, er det lurt å sette seg inn i hva de to begrepene faktisk betyr.  

Her er oversikten du trenger! 

Mann ser i kikkert: Slik velger du lydopptaker til intervju

Hva er validitet og reliabilitet?  

Validitet kan også kalles gyldighet. I hvilken grad man kan trekke gyldige slutninger basert på resultatene av et forsøk eller studie, avhenger av validiteten. En nødvendig (men likevel ikke tilstrekkelig) betingelse for en gyldig slutning er reliabilitet.   

Reliabilitet betyr pålitelighet. Begrepet benyttes om stabilitet eller konsistens i målingene. Reliabiliteten er ment å si noe om hvorvidt undersøkelsen viser den virkelige situasjonen, om resultatene kan etterprøves, og i hvilken grad. Faktoren er et mål på nøyaktighet og stabilitet ved en variabel.  

Med andre ord vil et reliabelt mål si at målingen er sikker, mens et valid mål vil si at målingen er korrekt. Et reliabelt mål vil måle sikkert, men det trenger likevel ikke være valid fordi det ikke nødvendigvis måler det som er ment å måles. Validitet forutsetter reliabilitet, men en reliabel test trenger ikke være valid.   

I forskning er ikke høy reliabilitet nok. Det er likevel bedre med lav reliabilitet enn lav validitet. Lav reliabilitet kan gi verdifull informasjon, det trengs bare et større utvalg. Er det derimot snakk om lav validitet, tilsier dette en systematisk feil eller måling av uriktige parametere. 

Stort forstørrelsesglass: Er skjult lydopptak lov?

Hvordan vurderes validitet og reliabilitet i masteroppgaver?  

Validitet vurderes ved at du sjekker hvor godt resultatene dine samsvarer med de etablerte teoriene dine. Å evaluere validiteten vil altså si å vurdere hvor bra forskningen ble utført. Du vurderer om resultatene som fremgår av forskningen kan bli ansett som nyttige og trygge.    

Reliabiliteten vurderes ved å kontrollere at resultatene er konsistente over tid. Dette gjelder også for ulike observatører og ulike deler av forsøket.  

Mann leser opp transkribert tekst laget etter lydopptaker brukt ved intervju

Hvordan oppnå høy validitet?  

Validiteten i en masteroppgave avhenger av at den innsamlede dataen er relevant for problemstillingen din. Det er tre ulike typer validitet som kan styrke studien og dataene du henter inn. Disse er som følger:  

  • Konstruert validitet 
  • Intern validitet 
  • Ekstern validitet  

Konstruert validitet omhandler hvordan du styrker studien i selve oppbyggingen av den. Det kan eksempelvis være snakk om å bruke flere kilder. Da minimerer du risikoen for at én forskers subjektivitet påvirker studien din.  

Den interne validiteten kan du teste gjennom å undersøke hvorvidt mønstrene som blir oppdaget er logiske og passer sammen. Ja, og om det kan trekkes logiske slutninger. Du bør også vurdere om motsigelser blir diskutert og avkreftet.   

Ekstern validitet går ut på å sjekke om undersøkelsene også kan være gyldige i forhold til andre studier. Det vil si at studien kan generaliseres utover din studie. Kan den være valid på både intern og ekstern basis? 

Sjekkliste: Hvordan jobbe med kvalitative og kvantitative data?

Hvordan oppnår du høy reliabilitet?  

Du kan sørge for å oppnå høy grad av reliabilitet ved å ha grundig dokumentasjon på undersøkelsene dine. Sørg for å kunne dokumentere hvordan ulike spørsmål blir fulgt gjennom hele studien.   

Dette gjør det enklere for også andre å vurdere reliabiliteten. I en masteroppgave vil dette fremgå av metodedelen. Reliabilitetsvurderingen er én av grunnene til at det er veldig viktig med en metodedel i masteroppgaver.   

Mann bruker lydopptaker til intervju via PC

Din forskningsmetode er avgjørende for validitet og reliabilitet 

For å sikre at din masteroppgave har høy grad av validitet og reliabilitet, er forskningsmetoden din helt avgjørende. Planlegger du kanskje å innhente data gjennom kvalitative intervjuer? I så fall spiller du sannsynligvis inn lyden av intervjuene på lydbånd.  

Her er det blant annet viktig å tenke over lydkvalitet. Husk at det kan bli vanskelig å tolke informasjonen du innhenter dersom lydkvaliteten er dårlig. Skal innholdet transkriberes (altså skrives ned), er det også nødvendig å passe på at informasjon ikke går tapt i prosessen. 

Tre personer leser om hvorvidt skjult lydopptak er lov

Motta hjelp med transkribering 

Validitet og reliabilitet i en masteroppgave kan påvirkes av mange faktorer. Skal du for eksempel transkribere lydklipp fra intervjuer, er det viktig at prosessen utføres med stor presisjon. Hvis ikke risikerer du at dataene du samler inn ikke er korrekte. 

Transkribering kan være tidkrevende, men det er viktig å ikke forhaste seg. Dersom du trenger hjelp med å overføre innhold fra lyd til tekst, bistår Din Transkribent deg. Våre transkribenter sørger for at lydfilen din transkriberes presist og effektivt!