Veiledning til journalskriving 

Medisinske journaler er hjørnesteinen i helsevesenet. De spiller en avgjørende rolle i å sikre pasientbehandling av høy kvalitet. Nøyaktige og grundige journaler er ikke bare viktig for pasientomsorgen, men også for juridiske formål og forskning.   

Skal du drive med journalskriving innen det medisinske feltet? Denne veiledningen gir en oversikt over viktigheten av medisinske journaler. Den gir også retningslinjer for hvordan helsepersonell kan føre dem på en effektiv og etisk måte. 

Dame som prøver å transkribere opptak: Slik bruker du lydopptak i iMovie

Hvorfor er medisinske journaler viktige? 

Medisinske journaler er en dokumentasjon av pasientens medisinske historie, behandling og oppfølging. De tjener flere formål: 

 

 • Pasientomsorg: Medisinske journaler gir helsepersonell en oversikt over pasientens helsestatus, tidligere diagnoser, medisiner og behandlinger. Dette hjelper dem med å ta informerte beslutninger om behandling og oppfølging. 
 • Kommunikasjon: Journaler gir en måte for helsepersonell å kommunisere effektivt med hverandre. Dette er spesielt viktig når pasienter mottar behandling fra flere forskjellige spesialister eller ved ulike helseinstitusjoner. 
 • Juridiske og etiske hensyn: Medisinske journaler er juridisk bindende dokumenter som kan brukes i rettslige prosesser. De gir også en etisk referanse for behandlingsavgjørelser og gir bevis på omsorgsstandarder. 
 • Forskning: Medisinske journaler er verdifulle kilder til data for medisinsk forskning. De gir innsikt i sykdomsforløp, behandlingseffekt og utfall, noe som kan bidra til å forbedre fremtidig pasientomsorg. 
  Sjekkliste: Slik legger du til lydopptak i iMovie

  Retningslinjer for effektiv journalskriving 

  For å sikre nøyaktige, informative og etisk forsvarlige medisinske journaler, følg disse retningslinjene:  

  1. Dokumenter alt: Skriv ned all relevant informasjon om pasientens helsehistorie, inkludert symptomer, tidligere medisinske tilstander, medikamentbruk og allergier. 

  2. Bruk objektivt språk: Unngå subjektive uttrykk, og skriv i tredjeperson. Beskriv observasjoner og resultater nøyaktig. 

  3. Dato og tidsstempel: Vær nøye med å datere og tidsstemple alle journalinnlegg. Dette gir en kronologisk oversikt over pasientens forløp. 

  4. Lesbarhet: Sørg for at journalen er lesbar og forståelig for andre helsepersonell. Unngå medisinske forkortelser og akronymer som ikke er allment kjent. 

  5. Konfidensialitet: Respekter pasientens rettigheter til personvern og konfidensialitet. Unngå å inkludere unødvendige personopplysninger og begrense tilgangen til journalene til autoriserte personer. 

  6. Signaturer og godkjenning: Journaloppføringer må signeres og dateres av den ansvarlige helsepersonen. Dette bekrefter at informasjonen er riktig og oppfyller profesjonelle standarder. 

  7. Korreksjoner: Hvis du gjør en feil, ikke slett eller dekk over den opprinnelige oppføringen. I stedet gjør en tydelig korreksjon, og signer den med ditt eget navn og dato. 

  8. Objektivitet: Unngå å fargelegge eller overdrive informasjon for å beskytte din egen praksis eller for å tilfredsstille pasientens ønsker. Hold journalen objektiv og sannferdig. 

  9. Sikker oppbevaring: Oppbevar papirjournaler på et sikkert sted, og bruk krypterte, digitale plattformer for elektroniske journaler. Dette forhindrer uautorisert tilgang. 

  10. Opplæring og oppdatering: Sørg for at helsepersonell som fører journaler har opplæring i retningslinjene og oppdateres jevnlig om endringer i lovgivning og praksis. 

  Klar for journalskriving? 

  Medisinske journaler er en avgjørende del av pasientbehandlingen og helsevesenet som helhet. Å føre dem effektivt og etisk er en profesjonell forpliktelse som gir tryggere pasientomsorg og bidrar til medisinsk forskning og praksisforbedring.   

  Ved å følge retningslinjene for journalskriving, kan helsepersonell sikre at journalene er nøyaktige, informative og i samsvar med loven. Trenger du også transkribering av journalene? Det hjelper selvfølgelig vi i Din Transkribent deg med!